تصویر شما
*  حجم تصویر باید کمتر از 500 کیلوبایت باشد
*  ابعاد تصویر باید 4×3 باشد
*  فرمت تصویر باید jpg باشد
فایل رزومه
*  { USERS_RESUMEWARNINGI }
*  { USERS_RESUMEWARNINGII }
*  { USERS_RESUMEWARNINGIII }