تصویر شما
*  حجم تصویر باید کمتر از 500 کیلوبایت باشد
*  ابعاد تصویر باید 4×3 باشد
*  فرمت تصویر باید jpg باشد