موضوع جستجو: مدیریت پروژه ها - ۴ مورد پیدا شد

۱ . نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : می کنیم. 1. مدیریت کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی CRM رویکردی دقیق در برنامه ریزی و بودجه بندی ارائه می دهد. با کمک نرم افزار CRM، به راحتی می توان برنامه
۲ . جندی شاپور : مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف این برنامه که
۳ . برنامه پژوهشی جندی شاپور : برنامه پژوهشی جندی شاپور مركز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی با مشارکت بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت فرانسه در ایران (SCAC ) مجری برنامه پژوهشی جندی‌شاپور است. هدف
۴ . ایجاد سامانه‌های هوشمند مشارکت دانشجویان در برنامه‌های فرهنگی : به منظور مدیریت اقتصاد دانشجویی، معرفی فرصت‌های شغلی مرتبط با هر دانشجو، تقویت جایگاه گروه‌های رسمی دانشجویی فعال در دانشگاه‌های سراسر کشور، برقراری عدالت در توزیع امکانات و خدمات، سامانه