بورس تحصیلی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام با همکاری OWSD


از سال  تحصیلی 1397 با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شبکه زنان دانشمند جهان اسلام بورس تحصیلی دکتری و پسادکتری برای اعضای خارجی شبکه زنان از سوی سازمان زنان دانشمند کشورهای در حال توسعه(OWSD) اختصاص می یابد. به موجب این تفاهم نامه و به منظور ارتقای سطح علمی و مشارکت جامعه بین المللی زنان فرهیخته  در آغاز این طرح، زنان دانشمند سایر کشورهای اسلامی در صورت احراز شرایط قادر به دریافت این امکانات خواهند بود.لازم به ذکر است در برنامه های آتی به منظور ارائه تسهیلات علمی به اعضای داخلی از طریق سایت و پست الکترونیکی اطلاع رسانی خواهد شد.