اهداف و برنامه ها

الف) افزایش مشارکت زنان کشورهای اسلامی در تدوین راهکارها، سیاست­ها، تصمیم­گیری­ها و فعال سازی و اجرای طرح در حوزه های علوم و فناوری

ب) مشارکت در توسعه طرح­ها و حمایت از برنامه­ها، مطالعات و تحقیقات مربوط به علوم و فناوری در سطح کشورهای اسلامی و بین المللی

ج) تشویق و توانمند­سازی زنان جوان مسلمان جهت مشارکت در حوزه های علوم و فناوری و تسهیل اعطای فرصت­های آموزشی و تحصیلی به آنان

د) حمایت از تحقیقات کاربردی زنان در حوزه های مختلف، جهت ارتقاء نقش آنان در توسعه

ه) شناسایی کمک ها و معرفی دستاوردهای زنان مسلمان در حوزه های علوم و فناوری در سطح کشورهای اسلامی و بین المللی

و) دفاع از کرامت انسانی زن و جایگاه محوری وی بر مبنای تعالیم عالیه اسلام

ز) تدوین و تصویب طرح­ها و برنامه­های آگاهی­بخش مرتبط با زنان در حوزه های علوم و فناوری در جهان اسلام

ح)ترویج و معرفی مفاهیم و دیدگاه­های جدید در خصوص ارتباط بین علوم و فناوری و مسائل مربوط به حقوق بشر، عدالت، توسعه پایدار و تنوع فرهنگی

ط) تقویت همکاری­ و هماهنگی­جهت پیگیری اجرای تصمیمات و توافقات مصوب دولت­های اسلامی در ارتباط با سهم و مشارکت زنان در حوزه های علوم و فناوری

ک) پیگیری همکاری­ها و هماهنگی­های مشترک و نزدیکتر میان موسسه­های حمایتی کشورهای اسلامی و بین­المللی برای پشتیبانی از ارائه فرصت های برابر به زنان و مردان در حوزه اختراعات و ابداعات علمی

ل) تهیه و انتشار مطالعات علمی و مقالات تحقیقاتی در ارتباط با توانمندی­سازی و پیشرفت زنان و کاهش موانع جنسیتی برای حضور آنان در عرصه های علوم و فناوری